Κυριακή 17 Αυγούστου 2014

Αίτηση της «ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» περί χρησιμοποίησης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16 η του μηνός Ιουλίου έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού Λι ενικού Ταμείου Σικυωνίων  ύστερα από την αριθ. 506/11-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθηκαν παρόντα πέντε (5) 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η τακτική υπάλληλος του ή ουκα Γεωργία Γκαβάγια.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 491/7-7-2014 αίτηση της «ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΕΒΕ» με την οποία ζητούν άδεια για τη χρησιμοποίηση μέρους του χώρου του λιμένα Κιάτου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 5, 6, 14, 15 και 16 Αυγούστου 2014.
Σύμφωνα με το από Ιούλιο 2014 τοπογραφικό του Πολιτικού Μηχνανικού Τ.Ε. κ. Δημήτριου Βενιζέλου το οποίο θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, το εμβαδόν του αιτούμενου χώρου είναι 1.500 τ .μ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τους όρους της εγκυκλίου με αριθ.πρωτ. 8321.6/01/12/12-3-2012 του Υπ.Α.ΑΝ./ΓΓΛΛΠ/ ΟΛΕΛ Β’.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση εταξύ των μελών και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: - την αριθ. πρωτ. 491/7-7-2014 αίτηση με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμα.- τις διατάξεις του Β. . 14/19-1-1939 (ΦΕΚ 24/τΑ/19-1-1939).- τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τΑ/19-12-2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλεςδιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.- την υπ΄αριθ. 8321.6/01/12/12-3-2012 εγκύκλιο του ΥΠ.Α.ΑΝ./ΓΓΛΛΠ/ ΟΛΕΛ Β’.- την αριθ . 37521/72 (ΦΕΚ 292/τ ΄/2-11-72) απόφαση 
- την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 διαπιστωτική Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρω ένης /σης Πελοποννήσου, υτ. Ελλάδας και Ιονίου (Α Α: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837),- 
Την αριθ. 82/2013 (Α Α: ΒΛ4ΝΟΛ 5-ΒΧΒ) απόφαση .Σ. και την αριθ. πρωτ.2373/40797, 2320/39793/1-8-2013 (Α Α: ΒΛ ΒΟΡ1Φ-ΟΨΑ) Απόφαση Γ.Γ. Αποκ/νης/σης ε την οποία αυτή νομιμοποιήθηκε,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου συνολικού ε βαδού1.500,00 τ.μ . εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένος Κιάτου στην «ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΕΒΕ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, υπό τους κάτωθι όρους:
Α. Η παραχώρηση ορίζεται για τις 5, 6, 14, 15 και 16 Αυγούστου 2014.
Β. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση ορίζεται στο ποσό των 1.500,00 € και επιβαρύνεται με τις σχετικές κρατήσεις (χαρτόσημο και ΟΓΑ 3,6% καθώς και ΕΚΟΕΜΝ 3%). 
Το αντάλλαγμα θα υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία μας κατά την παραλαβή της παρούσας απόφασης και της εγκριτικής της από το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Γ. Η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η εγκύκλιος8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του ΥΠ.Α.ΑΝ./ΓΓΛΛΠ/ ΟΛΕΛ Β’ ως εξής:
1. Να μην παρακωλύεται η άνετη ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά  μήκος του πεζοδρομίου αλλά και η προσέγγισή του προς τη θάλασσα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα διατηρούν το χώρο που τους παραχωρείται καθαρό και θα συμορφώνονται προς τις υποδείξεις της οικείας  Λιμενικής Αρχής.
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τις προβλεπόμενες (όπου απαιτείται) άδειες και εγκρίσεις.
4. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από το φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει τη χρήση του μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμιά αξίωση για αποζημίωση.
5. Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης.
6. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα  (π.χ.υπεκ ίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα διοίκησηςκαι εκμετάλλευσης λιμένα. 
Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαίτερου δικαιώ ατος χρήσης χώρων, τηρουμένης της διαδικασίας που αναλύεται στην παρούσα εγκύκλιο.
7. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του δημοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας. 
Στην περίπτωσηαυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμιά αξίωση από το δημόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιμένα για αποζη ίωση.
8. Με μέριμνα του ενδιαφερομένου, θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα έτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας, σύμφωνα ε το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319Α΄ /17-10-77) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρημένου χώρου και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κλπ.10. 
Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η εταβολή του σκοπού ή της χρήσηςτης παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την
αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για τον φορέα διοίκησης λιμένα, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στηνοικεία Λι ενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία.
11. Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας.
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001 (Α΄- 285), η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτησμάτων. 
13. Για την παρούσα πράξη – απόφαση παραχώρησης δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π. . 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων.»
14. Ο χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό με δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπό ενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 
Ο χρήστης έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων θα αρθεί η παραχώρηση των χώρων ε σχετική απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως:

Ακριβές απόσπασμα   Κιάτο 18/7/2014
Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου
Σπυρίδων Σταματόπουλος
δήμαρχος Σικυωνίων