Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Αναδασμός Αρχ. Φενεού, Πανοράματος, Ματίου ...ένα Ελληνικό σήριαλ..

Μετά από 25 περίπου χρόνια, άγνωστο παραμένει το πότε θα ΑΡΧΙΣΕΙ ο αναδασμός των 7.000 χιλιάδων στρεμμάτων στις υπολειπόμενες περιοχές της Αρχαίας Φενεού, Πανοράματος και Ματίου με στόχο να αναδιανεμηθούν στους αγρότες τα κτήματά τους με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής και του εισοδήματός τους. 
γράφει ο
 Γιάννης Λαλιώτης
Ο αναδασμός είναι ένα από τα βασικά εργαλεία αντιμετώπισης ενός από τα πλέον σημαντικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, που είναι ο μικρός και διάσπαρτος αγροτικός κλήρος. 
Χάρη στον αναδασμό επιτυγχάνεται αφενός η κατάλληλη διαμόρφωση, διάταξη και συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του κάθε πολίτη αλλά και αφετέρου δημιουργούνται προϋποθέσεις για την καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης. Ενιαιοποιούνται τα διάσπαρτα χωράφια και κάθε αγρότης έχει πλέον συγκεντρωμένη τη δική του γη, με σαφή όρια και δικαιώματα και πιο βατή για καλλιέργεια. Σε συνδυασμό με τις εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις που  δημιουργούνται έχουμε άριστες συνθήκες για καλλιέργεια και αξιοποίηση της γης. 

Κ. Ταγαρά, κ. Τατούλη, κ. Καλλίρη το πρόβλημα καθίσταται πιο επιτακτικό σήμερα, λόγω του ότι κάθε δικαιούχος έχει πολλά μικρά τεμάχια σε διάφορα μέρη της περιφέρειάς του και εν όψει της προωθήσεως σ' όλη τη Χώρα μας του Εθνικού Κτηματολογίου γίνεται πιο έντονο το πρόβλημα της ολοκλήρωσης, προκειμένου να συγκεντρώσει ο κάθε δικαιούχος σ' έναν τίτλο ιδιοκτησίας του τα πολλά αγροτεμάχιά του για να μπορεί έτσι να προγραμματίσει κάθε χρόνο την ανάλογη καλλιέργειά του. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε, διαθέτει σημαντικά κονδύλια για τους αναδασμούς στη Χώρα μας.

Η περιφερειακή ενότητα Κορινθίας από το 2013 είχε αρχίσει τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση του αναδασμού με τις πιο κάτω αποφάσεις:
Στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας βρίσκονται σε εξέλιξη εκούσιοι αναδασμοί(πραγματοποιούμενοι έπειτα δηλαδή από αιτήματα κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών) στα αγροκτήματα Αρχαίας Φενεού, Πανοράματος και Ματίου συνολικής έκτασης 7000 περίπου στρεμμάτων.
Έπειτα από τις σχετικές αιτήσεις που κατατέθηκαν στην διεύθυνσή μας από τους ενδιαφερόμενους κτηματίες, εκδόθηκαν οι ακόλουθες Αποφάσεις Κήρυξης Αναδασμού:
1) Αρχαίας Φενεού: 10862/25-10-94 απ. Νομάρχη
2) Πανοράματος : 10860/25-10-94 απ. Νομάρχη, και
3) Ματίου :7860/10-6-05 απ. Νομάρχη
Εν συνεχεία, αφού προέκυψε ότι η πλειοψηφία των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών επιθυμούν τη διενέργεια αναδασμού, εκδόθηκαν οι παρακάτω Αποφάσεις διενέργειας Αναδασμού:
1) Αρχαίας Φενεού: αρ.2315/12-8-98 (ΦΕΚ 948/Β/2-9-98) απ. Νομάρχη
2) Πανοράματος:αρ.17222/18-11-98 (ΦΕΚ 1279/Β/23-12-98) απ. Νομάρχη
3) Ματίου :αρ.13506/8-11-11 απ. Περ/ρχη (ΦΕΚ 2875/Β/19-12-11)
Μετά τις αποφάσεις διενέργειας του Αναδασμού, εκδόθηκαν από τον Περιφερειάρχη οι αποφάσεις σύστασης Επιτροπών Αναδασμού και Εμπειρογνωμόνων, και συγκεκριμένα οι:
1) Αρχαίας Φενεού : αρ. 2757/01-2-13 απ. Περ/ρχη
2) Πανοράματος : αρ. 2753/01-2-13 απ. Περ/ρχη &
3) Ματίου : αρ.2756/01-2-13 απ. Περ/ρχη.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να προχωρήσει στην εκτέλεση αναδασμού στην περιοχή Φενεού Κορινθίας με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).
Θεωρώντας ότι τόσο το νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τους αναδασμούς όσο
και η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση τους είναι
αναχρονιστικά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζήτησε την συνδρομή του ΟΚΧΕ και
του ΤΕΕ ώστε ο αναδασμός του Φενεού να αποτελέσει πρότυπο για τον
εκσυγχρονισμό των αναδασμών στην Ελλάδα. 
Ο αναδασμός θα εκτελεστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον ΟΚΧΕ και το ΤΕΕ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσέγγιση στο αντικείμενο του αναδασμού.
Πόροι –Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ
(90.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, έχει
εντάξει στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ έτους 2013 το έργο «Αναδασμός Αρχαίας
Φενεού», με προϋπολογισμό και πίστωση 90.000,00 ευρώ.
Η επιτροπή παρακολούθησης εξουσιοδοτείται για την επιμέρους κατανομή του
ποσού στους συμβαλλομένους, με βάση την εξειδίκευση και αναλυτική εκτέλεση των εργασιών που κάθε φορέας αναλαμβάνει, σύμφωνα με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

«Έκτοτε τι έγινε και το έργο δεν άρχισε ποτέ; Γιατί άραγε; Τι έκανε η Περιφέρεια και ποιες ήταν οι προτεραιότητές της;
Αναρωτιόμαστε!!!
Οι γαιοκτήμονες είναι αποφασισμένοι για όλα καθώς όπως λένε δεν μπορεί να συνεχιστεί ο εμπαιγμός και η κοροϊδία εις βάρους τους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
ΜΕΣΙΝΟ-ΦΕΝΕΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ