Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Υποστηρικτικός μηχανισμός υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ.στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το έργο Λειτουργίας Περιφερειακού Μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύει στη δημιουργία και λειτουργία ενός μηχανισμού παροχής υπηρεσιών μίας στάσης (one stop shop) για νέους και υφιστάμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν, ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας, να παρέχουν υπηρεσίες», σημειώνει η κα Νικολάκου.
Ενδεικτικά, το έργο θα εστιάσει στις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες με κοινωνικό χαρακτήρα:
-Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. στον κλάδο της αγροτικής παραγωγής – τρόφιμα, ο οποίος, σύμφωνα με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας, αναζητά ένα νέο εξωστρεφή βηματισμό με έμφαση στην παραγωγή τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων, ΠΟΠ και ΠΓΕ που αναδεικνύουν το ελληνικό branding, την ταυτότητα και προέλευση του προϊόντος, την ποιότητα και τη διαπίστευση. Αντικείμενο των Κοιν.Σ.Επ. θα μπορούσε να είναι η ανάδειξη, διατήρηση και αξιοποίηση των ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών, ως παράγοντα διαφοροποίησης του αγροτικού προϊόντος και ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας, η οποία είναι σημαντική και για τον τουρισμό. Άλλα ενδεικτικά αντικείμενα είναι η ανάπτυξη superfoods και λειτουργικών τροφίμων, η ανάπτυξη τελικών αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, η ανάπτυξη φαρμακευτικών υποπροϊόντων και καλλυντικών, η αξιοποίηση υποπροϊόντων για την παραγωγή βιομάζας
-Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται:
Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση της Δημόσιας Διοίκησης, των Πολιτών και των Επιχειρήσεων που περιλαμβάνει δράσεις ψηφιοποίησης αρχείων και υπηρεσιών Δήμων και λοιπών δημοσίων φορέων, η ανάπτυξη συστημάτων τηλεϊατρικής/τηλεφροντίδας/τηλε-διάγνωσης, η ανάπτυξη νέων/αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για ΑμεΑ κ.ά.
-Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. στον κλάδο του Τουρισμού – Πολιτισμού, με ενδεικτικά αντικείμενα:
*τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας χαρτογράφησης διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος και ηλεκτρονικής πλατφόρμας χαρτογράφησης περιοχών – ενοτήτων βιολογικής καλλιέργειας
*τη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών για την προώθηση και αξιοποίηση του τουριστικού και αγροτικού προϊόντος
*τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής – πλατφόρμας προώθησης και ενημέρωσης τουριστών σχετικά με τα καταλύματα με υποδομές ουσιαστικής εξυπηρέτησης ΑμεΑ, ηλικιωμένων ατόμων με κινητικές δυσκολίες, ατόμων με προβλήματα υγείας και ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες
*την ανάπτυξη ηλεκτρονικών Υποδομών Τουριστικής Πληροφόρησης τύπου Smart City (διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης, έξυπνες στάσεις με πληροφορίες για την κίνηση, παρακολούθηση εμπορικών τάσεων και συγκριτικών δεικτών τιμών, η αναφορά προβλημάτων κάθε είδους στις τοπικές αρχές κ.λπ.)
*την ψηφιοποίηση του πολιτισμικού υλικού και τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου σε κάθε Π.Ε. της Περιφέρειας.
*την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό π.χ. μέσω της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού υλικού και της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ (αξιοποίηση δυνατοτήτων tablets και smartphones).
-Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας: Διάδοση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υπηρεσιών (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών LED, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του Δήμου, προτροπή χρήσης πράσινων υλικών και μεθόδων κατασκευής στα νέα η στα ανακαινιζόμενα κτήρια και σχολεία)
-Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. με ειδικότερα αντικείμενα, όπως:
*τη λειτουργία μετά τη λήξη της πράξης (και για τουλάχιστον 3 έτη) των θερμοκοιτίδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα συσταθούν από τον Περιφερειακό Μηχανισμό, εξασφαλίζοντας έτσι και τη βιωσιμότητα του έργου
*την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους, δεδομένου ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα πληθυσμιακής γήρανσης
*την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για την καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων
*την παραχώρηση της λειτουργίας δημοτικών δομών (π.χ. κυνοκομείων, δημοτικών κινηματογράφων, κλπ.)
*την ανακύκλωση υλικών (λ.χ. χρησιμοποιημένα έλαια, χαρτί, οργανικών υλικών, κλπ.) σε συνέργεια με άλλους φορείς λ.χ. Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε., ΟΤΑ, Περιφέρεια.
Επιχειρηματικές δραστηριότητες
Από την Περιφέρεια θα συσταθεί μία Αναπτυξιακή Σύμπραξη, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, στην οποία προτείνεται να συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα συμμετάσχουν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα Επιμελητήρια της Πελοποννήσου, Αναπτυξιακές Εταιρείες της Πελοποννήσου και Κοινωνικοί Φορείς της Πελοποννήσου.
Το έργο θα εστιάσει ενδεικτικά στις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες με κοινωνικό χαρακτήρα:
-Υποστήριξη σύστασης και λειτουργίας Κοιν.Σ.Επ. (30 που θα συσταθούν από το Μηχανισμό και 15 επιπλέον υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ. στην Περιφέρεια)
-Συμβουλευτική υποστήριξη 390 ωφελουμένων που θα συμμετάσχουν στο έργο (επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας κ.λπ.)
-Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού (θερμοκοιτίδα) κ.λπ. -