Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Σικυωνίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Σικυωνίων,ανακοινώνει τη ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών μέχρι και σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις.

Ειδικότερα:
Α. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως και την 26.05.2015 συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών που θα προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή μετατροπή εισφοράς σε γη των προς ένταξη ιδιοκτησιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1337/1983.

Β. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται μεταξύ άλλων και μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή άλλη προηγούμενη ενεργή ρύθμιση.

Γ. Η ρύθμιση είναι πολύ ευνοϊκή, δεδομένου ότι αναλόγως του ρυθμιζόμενου ποσού και του αριθμού των δόσεων, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής μέχρι και ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Δ. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Γρ. 2 Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου καθώς και στα πρώην Δημαρχεία Στυμφαλίας & Φενεού). Η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται υποχρεωτικά εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ε. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

ΣΤ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίζεται σύμφωνα και με τις ανωτέρω διατάξεις η 26η Μαΐου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων (Τηλ. Επικοινωνίας: 2742360-135 ,137 , 138 , 139 καθώς και 2747360-222).

 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ