Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Καταγγελία κατοίκων για ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής για την ΤΕΡΝΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΝ ΤΟΥ κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ
                                                                   ΠΡΟΣΦΥΓΗ
                                                          (άρθρου 227 παρ. 1 Ν. 3852/2010)
1. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΪΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 60) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Πέτρο Μπούρκουλα.
2. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ– ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ’», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 5) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Καπόπουλο.
3. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ– Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κουμουνδούρου 37) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Παναγιώτη Φωτεινόπουλο.
4. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη 108) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Αποστολόπουλο.
5. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κοραή 3) και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό της Κα Μαρία Φράγκου.
6. Του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», που εδρεύει στο Κεραστάρι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Θοδώρητο Μπαρδαβίλλια.
                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
Της αριθ. 2572/2015 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, περιλαμβανομένης στην αριθ. 73/28.12.2015 Πράξη αυτής με θέμα το Εργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με φορέα έργου την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
------------------------
Στις 28/12/2015 κοινολογήθηκε και πληροφορήθηκαν τα Μέλη μας, κατ’ αρχήν, από τον ηλεκτρονικό τύπο της Αρκαδίας, στη συνέχεια δε ανακοινώθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συγκλήθηκε την ιδία ημέρα και, επίσης, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 64857Λ1-409, η άνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία, μεταξύ των άλλων παρεσχέθη η συναίνεσή της για την υπογραφή των Παρεπόμενων Εγγράφων και της Σύμβασης Σύμπραξης για την εκτέλεση του άνω έργου, εγκρίθηκαν ενέργειες του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και παρεσχέθη σ’ αυτόν εξουσιοδότηση υπογραφής της άνω σύμβασης.
Ειδικότερα το θέμα, στο οποίο αφορά η άνω Απόφαση έχει ως εξής:
«1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
Ενημέρωση για τον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό …………………..
Παροχή συναίνεσης για την υπογραφή των Παρεπόμενων Εγγράφων και της Σύμβασης Σύμπραξης.
………………………………………………………………………………
Κατά της Πράξεως αυτής, της οποίας ζητούμε την ακύρωση, προσφεύγουμε ενώπιόν σας για τους κατωτέρω βασίμους, νόμω και ουσία και αληθείς λόγους:
1) ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι Πολιτιστικοί μας Σύλλογοι και ένας Συνεταιρισμός, έχουν συσταθεί από τους κατοίκους των οικισμών Καλλιρρόης Μεσσηνίας και Παλαιόχουνης Αρκαδίας, καθώς και ομόρων τους οικισμών, όλων προϋφισταμένων του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων, στην περιοχή των οποίων έχουν χωροθετηθεί, «τυχαίως», από την «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» - άνευ δηλαδή της τηρήσεως της σχετικής νομοθεσίας για τη χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς ως οι ανωτέρω και άνευ της υπάρξεως οιουδήποτε πολεοδομικού ή χωροταξικού σχεδιασμού σ’ αυτούς, όπως και ο Νόμος 4014/2011, στο άρθρο 2 αυτού παρ. 7 περ. α΄, προβλέπει - δύο μονάδες ΜΕΑ και ΧΥΤΥ του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» με φορέα την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συμβαλλόμενες την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» και, ως εκ τρίτου, την Α.Ε. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
Πέραν της πολλαπλώς διατυπωθείσης δικαστικώς και εξωδίκως αντιθέσεώς μας στην εκτέλεση του άνω Εργου, με παρέμβαση και του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ ημών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως παρακάτω αναφέρεται – επικαλούμεθα εκ νέου, ότι η εγκριθείσα με την αριθ. 173.714/9.7.2014 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, τότε, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Εργο παραβιάζει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και πλείστες πολεοδομικές διατάξεις, ενώ επιβαρύνει υπέρμετρα τους Δήμους και συνεκδοχικά τους πολίτες οικονομικά, και κυρίως δύναται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη της υγείας τους, λόγω της μεγάλης μολύνσεως του εδάφους, του υπεδάφους, του αέρα και των υπόγειων και υπέργειων υδάτων, από τις προβλεπόμενες φαραωνικές εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, από τη μεταφορά συμμείκτων αυτών σε μεγάλη απόσταση και τη δημιουργία ΧΥΤΥ, από σύμμεικτα απορρίμματα, σε απόσταση απαγορευτική και επικίνδυνη από τις κατοικίες των οικισμών.
Πέραν των ανωτέρω είναι δεδομένη η άρνηση της Περιφέρειας να συμμορφωθεί στην επικαιροποίηση του απηρχαιωμένου ΠΕΣΔΑ 2010, στον οποίον βασίζεται η άνω ΜΠΕ, με βάση τον ΕΣΔΑ του 2003, γεγονός που προκύπτει από πλείστα έγγραφα της αναταλλαγείσης αλληλογραφίας μεταξύ της Περιφερείας Πελοποννήσου και των αρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα οποία κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμεθα.
Ούτως:
α) Με την αριθ. 49/15.12.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 174/15.12.2015)……………….., εγκρίθηκαν το νέο ΕΣΔΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, που είχαν εκπονηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23 του Ν. 4042/2012, όπως ισχύει τροποποιημένος με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4342/2012 (ΦΕΚ Α’ 143/9.11.2015) και είχαν κυρωθεί με την αριθ. 51373/4684/25.11.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών
β) Επίσης, στο Κεφάλαιο 3.6 του ΕΣΔΑ…………. διαλαμβάνονται τα εξής:
«Νομοθετική ρύθμιση για τα έργα και υποδομές που υλοποιούνται με τη μορφή ΣΔΙΤ: Αναστολή τους σε περίπτωση μη ύπαρξης συμβάσεως μέχρι ισχύος του παρόντος και επανασχεδιασμός έργων, υποδομών και δράσεων βάσει του παρόντος ΕΣΔΑ…………………».
γ) Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 48/2015 (ΦΕΚ Α’ 172/11.12.2015) και με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Εργων Υποδομής» συνεστήθη Επιτροπή εξ Υπουργών, στο έργο παρακολούθησης και συντονισμού της οποίας εντάσσονται και τα έργα που αφορούν σε στερεά και υγρά απόβλητα, μεταξύ των οποίων και το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. β εδ. αα αυτής.
Εξ όλων αυτών, προκύπτει ότι:
1) Οτι ο ΕΣΔΑ 2015 έχει περιβληθεί, κάθε απαιτούμενο για την κανονιστική ισχύ του, νόμιμο τύπο.
2) Εχει ανασταλεί η πρόοδος ΣΔΙΤ για τα οποία δεν έχει υπογραφεί σύμβαση, όπως η κρινομένη, σύμφωνα με το νέο κυρωμένο νόμιμα, κατά τ’ άνω, ΕΣΔΑ.
3) Εκκρεμεί η επανεξέταση του Εργου από τη Διυπουργική Επιτροπή για το Συντονισμό Μεγάλων Εργων Υποδομής,
Επίσης, εκκρεμούν σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις μας και ειδικότερα:
I. Εκκρεμεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώπιον του οποίου συνεζητήθη στις 4/12/2015 (VI Τμήμα), η από 20/11/2015 Αίτηση Ανακλήσεώς μας κατά της αριθ 309/15 Πράξεως του Ε’ Κλιμακίου αυτού, που έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της συμβάσεως του Εργου, λόγω «νομικών πλημμελειών» αυτής…………………………………………………….
Ομως, κατ’ αυτών χωρεί και Αίτηση Αναθεώρησης ενώπιον του Τμήματος Μείζονος Επτ. Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κατά τα νόμιμα δύναται να ασκηθεί μέχρι της 12/1/2016. Επίσης,
ΙΙ) Εκκρεμούν στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας οι από 6/10/2014 δύο Αιτήσεις Ακυρώσεως των ημετέρων Συλλόγων Αρκαδίας και Μεσσηνίας ………………
III) Ηδη με την από 20/12/2015 Εξώδικη Πρόσκληση Δήλωσή και Διαμαρτυρία μας με επιφύλαξη δικαιωμάτων ΚΑΛΕΣΑΜΕ την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» και τον ΙΦΣ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως συμμορφούμενες με την άνω νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων ως άνω οργάνων, όσες έχουν ήδη ληφθεί και όσες τυχόν θα ληφθούν και στο μέλλον ΝΑ ΑΠΟΣΧΟΥΝ από την υπογραφή της συμβάσεως του άνω Εργου μέχρι της εκδόσεως αμετακλήτων αποφάσεων επί των άνω εκκρεμοτήτων και ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΜΕ για πολλοστή φορά για τη δράση τους σχετικά με το άνω έργο, αδιαμφισβήτητα κακόπιστη και επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων μελών των σωματείων μας, αλλά και για την υπέρμετρη οικονομική τους επιβάρυνση, επί 28 συναπτά έτη, σύμφωνα με τη σύμβαση την οποία ενέκρινε να υπογράψουν η προσβαλλομένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τους ΔΗΛΩΣΑΜΕ και πάλιν, ότι επιφυλάσσομεθα κάθε νομίμου δικαιώματός μας για κάθε συνεχιζόμενη παράνομη προσβολή των δικαιωμάτων μας.
2) ΝΟΜΩ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΑΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Πράγματι η επικαλούμενη στην Εισήγηση της κας Νικολάκου, Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Πράξη αριθ. 309/2015 του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ληφθείσα με δύο ψήφους έναντι μιας, έσφαλε, εφόσον αγνόησε πλήθος νομικών πλημμελειών της κρινομένης συμβάσεως και δεν έλαβε υπόψη της τα κατωτέρω βάσιμα και αληθή:
Α) Ετσι, αγνόησε παντελώς τα άρθρα 22,23,27 και 35 του Ν. 4042/2012 για την «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98 κ.λπ», …………………………………
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Β) . Επίσης, η Πράξη αριθ. 309/15 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρέλειψε ν’ αντιμετωπίσει το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος κατά την άσκηση του ελέγχου της κρινομένης συμβάσεως, παραβλέποντας παντελώς τις περιβαλλοντικές παραμέτρους αυτής.
…………………………………………………………………………..
Γ) Υπάρχει εμφανής απόκλιση της άνω Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τις δύο προηγούμενες αναβλητικές , δηλαδή τις αριθ. 220 και 250/2015 σε σχέση με τα στοιχεία τα απαιτούμενα από το ν. 4042/12 για τον έλεγχο νομιμότητας της σύμβασης.
………………………………………………………………………………….
Δ) Είναι σαφές, εκ των πραγμάτων, ως δέχεται και η μειοψηφούσα γνώμη στην άνω αριθ. 309/15 Πράξη του Κλιμακίου, ότι υπάρχει αναρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και την υπογραφή της συμβάσεως του έργου, λόγω ενεργού πλέον λειτουργίας του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου ως αντικειμένου υπαγομένου στην αρμοδιότητα του……………………………………….
Ε) Παρατηρείται, επίσης, στην επικαλούμενη από την προσβαλλομένη απόφαση Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έλλειψη αναφοράς σε πλήθος νομίμων και βασίμων αιτιάσεων στις οποίες βασίζονται οι πέντε Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά της αυτής ως άνω Αποφάσεως του ΥΠΕΚΑ, ενώπιον του Ε΄Τμήματος του ΣτΕ, οι περισσότερες των οποίων προσκομίσθηκαν στο δικάσαν Κλιμάκιο, συνοδεύουσες σχετικά Υπομνήματα των εδώ αιτούντων Σωματείων. ………………………………………
ΣΤ) Ως προς το θέμα της ερμηνείας των άρθρων 36 παρ. 5 και 35 παρ. 5 του Ν. 4129/2013, όπως ισχύει τροποποιημένο από το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4146/13, θέμα για το οποίο απερρίφθη η από 20/11/2015 Αίτησή μας Ανακλήσεως κατά της άνω 309/15 Πράξεως του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επαγόμεθα τ’ ακόλουθα, επιφυλλασσόμενοι του δικαιώματός μας για άσκηση Αιτήσεως Αναθεωρήσεως. Ειδικότερα:
……………………………………………………………………
Ζ) Επίσης, σχετικά με την έκταση της αρμοδιόττας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του προσυμβατικού ελέγχου λεκτέα τα εξής κατωτέρω βάσιμα και αληθή (βλ. Νικόλαος Αλ. Μηλιώνης, Το Ελεγκτικό Συνέδριο, 2012, σελίς 210):
………………………………………………………………………..
Η) Επειδή, περαιτέρω, το περιεχόμενο της εγκριθείσας σύμβασης έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς το Νόμο 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α. 141) εφαρμοστέο κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ορίζεται στο άρθρο 1, ότι «Η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται από τις ακόλουθες γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης: ………………………………………………
3) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ν. 4042/12 άρθρο 32.
Η αρχή αυτή παρεβιάσθη καθ’ όλην τη διάρκεια της διαδικασίας της κρινόμενης συμβάσεως από τη διαβούλευση έως και την έκδοση της προσβαλλομένης και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, όπως θέλει αποδειχθεί κατά τη συζ΄ήτηση της παρούσας.
4) ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΣΔΑ
…………………………………………………………………………………………………
5) ΥΠΑΡΞΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
Επειδή, εμείς τα αιτούντα, Πολιτιστικά Σωματεία και Συνεταιρισμός των κατοίκων των περιοχών α και β διαχειριστικών ενοτήτων του έργου, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα, - τα μέλη των οποίων ως κάτοικοι των περιοχών αυτών, θα υποστούν τις αναμενόμενες κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, τις επιστημονικές διαπιστώσεις (όπως επιστημονικές ανακοινώσεις και παγκόσμια βιβλιογραφία) και τα διδάγματα της κοινής πείρας ) τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες (καρκινογόνος μόλυνση αέρα, εδάφους, υπεδάφους και υδάτων) λόγω συμμείκτων απορριμμάτων και ΧΥΤΥ και της ελαχίστης αποστάσεώς τους από την εγκατάσταση ΜΕΑ και ΧΥΤΥ του έργου σε Παλαιόχουνη Αρκαδίας και Καλλιρρόη Μεσσηνίας – έχουμε σπουδαίο έννομο συμφέρον, εφόσον τα σωματεία μας έχουν σκοπό και την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής τους, εντός της οποίας πρόκειται να κατασκευασθεί το επίμαχο έργο.
1) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Επειδή, η άμεση εκτέλεση της εγκριθείσας με την προσβαλλομένη Απόφαση συμβάσεως, μέχρι εκδόσεως των ανωτέρω υπό 1. δικαιοδοτικών οργάνων, καθώς και της εκδόσεως αποφάσεων του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ επί των ασκηθεισών Αιτήσεων Ακυρώσεως,, σε κάθε δε περίπτωση μέχρις εκδόσως αποφάσεως του Ελεγκτή Νομιμότητας επί της παρούσης Προσφυγής, θα προκαλέσει εξαιρετικά μεγάλη και ανεπανόρθωτη βλάβη στους κατοίκους των αιτούντων Σωματείων, λόγω της άμεσης και προφανούς μολύνσεως του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν.
Επειδή είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον μας και δικαιούμεθα για τους προαναφερθέντες νομίμους, βασίμους , παραδεκτούς και αληθείς λόγους να ζητήσουμε την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης Αποφάσεως, μέχρι ότου αποφανθείτε επί της παρούσης Προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 228 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Επειδή η Υπηρεσία σας είναι αρμόδια για την εκδίκαση της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ. 1.α. του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και ασκείται εμπρόθεσμα.
Επειδή θέλουμε αποδείξει καιι με έγγραφα όλους τους ισχυρισμούς μας.
Επειδή αντίκλητο μας διορίζουμε τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο μας Χρήστο Κακαρά (Α.Μ. 17.910 Δ.Σ.Α.) κάτοικο Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 1-3, τηλέφωνο 210 3825542.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να γίνει δεκτή η παρούσα Ειδική Διοικητική Προσφυγή.
Ν’ ακυρωθεί η προσβαλλομένη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου με Σ.Δ.Ι.Τ.» και φορέα την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ν’ ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλομένης Αποφάσεως μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως του Ελεγκτή Νιομμότητας επί της παρούσας Προσφυγής.
Αθήνα 29/12/2015.
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>-ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ«Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ» -ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
- Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ»- ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΛΛΙΑΣ
Η παραπάνω προσφυγή κατατέθηκε σήμερα 30 Δεκεμβρίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Πελοποννήσου,, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 176807/18206/30-12-2015