Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘ.6/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αριθμ. Αποφ. 10/2016 - Θέμα: Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο βόρειο παραλιακό πεζοδρόμιο, από Κούστα έως Αρίωνα, στο τμήμα της ειδικής λωρίδα πρασίνου.

 Η κ.πρόεδρος εισηγείται να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξη το παραπάνω θέμα καθότι θα πρέπει να προηγηθεί η απόφαση της Δημοτικής κοινότητας από τις αποφάσεις της Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθούν άμεσα.

Το συμβούλιο δέχεται ομόφωνα να συζητηθεί.Συνεχίζοντας η κ. Πρόεδρος εισηγείται το παραπάνω θέμα και αναφέρει ότι κατόπιν αιτημάτων των παραλιακών καταστηματαρχών της πόλης μας από Κούστα έως Αρίωνα να τους δοθεί χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο Βόρειο παραλιακό πεζοδρόμιο, προτείνει την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα της ειδικής λωρίδας πρασίνου ώστε το υπόλοιπο πλακόστρωτο πεζοδρόμιο να προσφέρεται για
περπάτημα δίπλα στο κύμα. Κατόπιν κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση,
 Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο βόρειο παραλιακό πεζοδρόμιο, από Κούστα έως Αρίωνα, στο τμήμα της ειδικής λωρίδα πρασίνου.

Η Παρούσα απόφαση έλαβε α/α 10/2016.
Η Πρόεδρος 
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ