Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Δευτέρα το Δ.Σ.του Δήμου Σικυωνίων

Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Δευτέρα 20 Απρίλη και ώρα 20:00' το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Δήμος Σικυωνίων
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου .
 2.   Αποδοχή της με Α.Π.: 1284/26.03.2015 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την   Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά)», προϋπολογισμού 150.000,00 € στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Π.Τ. «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» για το έτος 2014 και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Ένταξης.
 3.   Έγκριση διενέργειας της Προμήθειας: «Οδηγός Πόλης Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό MIS 483372.
 4.   Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
 5.   Μείωση ποσού εισφοράς σε χρήμα του ν.1337/1983 για την Π. Ε. Κανελλοπούλου –Σφαγεία και Ορισμός νέας προθεσμίας   καταβολής οφειλών .
 6.   Αλλαγή τόπου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Σικυωνίων της Δ. Κ. Κιάτου.
 7.   Γνωμοδότηση για την εκτέλεση του έργου : ''Βελτίωση-Διάνοιξη & Συντήρηση Ε.Ο. Σούλι-Κρυονέρι, που ανήκει στη Υποκατηγορία Α2 της 1ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21) και βρίσκεται στην θέση «Φιλιάνδρα» του Δ. Σικυωνίων Π.Ε. Κορινθίας Περιφέρειας |Πελοποννήσου'' της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας.
 8.   Παραχώρηση χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων και πηγών της Τ.Κ. Μικ. Βάλτου στον Αρδευτικό Σύλλογο με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ»της εν λόγω Τ.Κ.
 9.   Παραχώρηση χρήσης αρδευτικού Δικτύου από τη θέση «Καπανδρί» έως τη θέση «Βαλτσεϊκα» της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου στον Αρδευτικό Σύλλογο της εν λόγω Τ.Κ.
 10.   Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων πολιτών του Δήμου μας.
 11.   Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αστ. Κοβατζή και Λυκούργου στην Δ.Κ. Κιάτου.
 12.   Εκμίσθωση τεσσάρων (4) στρεμ. χέρσου λιβαδιού στην Τ. Κ. Ματίου .
 13.   Έγκριση της αρ. 26/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' με θέμα: « 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
 14.   Έγκριση της αρ. 13/2015 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. ''ΚΟ.Δ.Ε.Δ.ΗΣ '' με θέμα: «Εισηγητική Έκθεση ΚΟΔΕΔΗΣ για την τεκμηρίωση Εσόδων και Εξόδων Οικ. έτους 2015».
 15.   Ορισμός τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
 16.   Καθορισμός αριθμού αδειών, ύψους & τρόπου τελών είσπραξης, για την «Άσκηση Υπαίθριου Εμπορίου".
 17.   Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων, Ηλεκτροφωτισμού στην Δ. Κ. Κιάτου .
 18.   Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων, Ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. Κεφαλαρίου.  
 19.   Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων, Ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. Κλημεντίου .
 20.   Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του.
 21.   Παραχώρηση χώρου στέγασης στο σύλλογο «ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ »
 22.   Πρόθεση συνεργασίας του Δήμου Σικυωνίων με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του .
 23.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ''ΥΔΡΕΥΣΗ'' της αρ. 07/2009 μελέτης της Τ.Υ.
 24.   Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου .
 25.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ'' της αρ. 2/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 26.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ'' της αρ. 14/2013 μελέτης της Τ.Υ.
 27.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ''ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ'' της αρ. 29/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 28.   Παράταση προθεσμίας υλοποίησης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων του Δήμου Σικυωνίων και τροποποίηση της σύμβασης ως προς τον χρόνο περαίωσης.
 29.   Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού της αρ. 50/2011 μελέτης της Τ.Υ.
 30.   Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης   περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (πυροπροστασία – ΣΑΤΑ 2015),(άρθρο 61 Ν. 3979/2011).
 31.   Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης   περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» (πυροπροστασία – ΣΑΤΑ 2015) (άρθρο 61 Ν. 3979/2011).
 32.   Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο:«Εργασίες Καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» (άρθρο 61 Ν. 3979/2011).
 33.   Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για ανόρυξη δυο νέων γεωτρήσεων στις θέσεις, «ΚΟΔΕΛΑ» της Τ. Κ. Ψαρίου και «ΤΡΥΠΑ» της Τ.Κ. Καισαρίου λόγω εκτάκτων αναγκών».    
 34.   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 35.   Τροποποίηση της αριθ. 374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής (άρθρο70 παρ.1 του Ν. 3852/2010).