Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 

      Σύμφωνα με:

Την Κ.Υ.Α.  με υπ΄ αριθμ. 43504/2005 (ΦΕΚ 1784/Β/20–12–2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκειας ισχύος αυτών».
Την Κ.Υ.Α.  με υπ΄ αριθμ. οικ. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440/Β/16–6–2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».
Την με υπ΄ αριθμ. οικ. 150895/13-09-2011 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 150559/10–6–2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β΄)».
Την Κ.Υ.Α.  με υπ΄ αριθμ. οικ. 110424/2012 (ΦΕΚ 1190/Β/11−4−2012) που αφορά τροποποίηση άρθρων της  Κ.Υ.Α. 150559 /2011.
Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’209).

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ 
στα τα Tμήματα Υδροοικονομίας − Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών 

Αίτηση − δήλωση (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II & το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Κ.Υ.Α. 110424/2012).
Τα έντυπα χορηγούνται από τα Τμήματα Υδροοικονομίας – Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.  

Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, όπως αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού - υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας.

Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης, iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, iv) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.

Χάρτης (1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων, ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας και διπλανών υδροληψιών σε ακτίνα 200 μέτρων (x,y,z) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ).

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή περιβαλλοντική έκθεση ή απαλλαγή από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΥΑ 1958/2012, ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012).    

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου.

Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.

Πληρεξούσιο έγγραφο όπου θα αναγράφονται: α) όλα τα μέλη της ομάδας, β) τα στρέμματα που συμμετέχει και ο καθένας στην ομάδα, γ) ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.  (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ). 

Απόσπασμα απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα αναγράφεται η σύμφωνη γνώμη του για την υποβολή αιτήματος χορήγησης της άδειας (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ).

12. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος της γεώτρησης (εφόσον αυτή είναι ηλεκτροδοτημένη).
13. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται: 
α) ότι το νερό της γεώτρησης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των αγροτεμαχίων που αναγράφονται στην αίτηση. 
β) ότι τα αγροτεμάχια που αναγράφονται στην αίτηση δεν αρδεύονται από άλλη πηγή υδροληψίας και δεν ανήκουν σε ομάδα παραγωγών. 
γ) αναλυτικά η έκταση κάθε αγροτεμαχίου που αναγράφεται στην αίτηση και το είδος κάθε καλλιέργειας.
δ) καθώς επίσης και η υποχρέωση μελλοντικής ενημέρωσης της υπηρεσίας μας σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση σε κάποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία ή στην ιδιοκτησία αυτών.
ε) όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία αναγκών σε νερό και οι χρήσεις (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ).

/  Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά την χορήγηση αδείας εκτέλεσης έργου ή περιλαμβάνονται στη Μ.Π.Ε. και δεν έχουν τροποποιηθεί δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανωτέρω αίτηση.

/  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου και έκδοσης Αδειών Εκτέλεσης Έργου και Χρήσης Νερού δύνανται να ζητήσουν από τον ενδιαφερόμενο κατά περίπτωση επιπλέον δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις ισχύουσες Κανονιστικές Αποφάσεις.