Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Αναλυτικά ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων του 2014.
Ενιαίος φόρος ακινήτων για τα κτίσματα από 2,3 ευρώ το τ.μ. στις περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης, έως και 17 ευρώ το τ.μ. στις περιοχές με τις υψηλότερες αντικειμενικές αξίες, θα εφαρμοσθεί από το 2014.
Για τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου ορίζεται βασικός συντελεστής φορολογίας 1,5 ευρώ το στρέμμα. Πρόκειται για συντελεστές οι οποίοι κλιμακώνονται με βάση την παλαιότητα, την περιοχή, θέση, τον όροφο και άλλα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου προκειμένου να υπολογισθεί ο Ενιαίος Φόρος που θα καταβάλλεται το 2014 από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Ο νέος φόρος θα αντικαταστήσει το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων που επιβάλλεται σήμερα μέσω της ΔΕΗ καθώς και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας ( ΦΑΠ) και προβλέπεται στο νομοσχέδιο που δόθηκε σήμερα σε διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου στη συνέχεια να κατατεθεί στη Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ο ενιαίος φόρος ακινήτων κινείται στην κατεύθυνση των λιγότερων χρημάτων από περισσότερους πολίτες και είναι μεσοσταθμικά μειωμένος κατά 16% σε σχέση με τον προηγούμενο φόρο» (δηλαδή το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων). Όπως διευκρινίζει το υπουργείο το υπουργείο Οικονομικών «ο νέος φόρος επιβάλλεται ανά ακίνητο, και έχει προοδευτικότητα ενώ συμβάλει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στα εντός και στα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα, αλλά και μέσω του περιορισμού των φοροαπαλλαγών».

Οι αγρότες για πρώτη φορά καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα αγροτεμάχια που έχουν στην κατοχή τους. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το 90% των αγροτεμαχίων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες (αξίας) όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα.
Επίσης, συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι και φτωχά νοικοκυριά) με οικονομική αδυναμία, είτε εξαιρούνται από το νέο φόρο είτε έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις.
Αναλυτικά ο νέος φόρος ακινήτων ( ΕΝ.Φ.Α) θα υπολογίζεται ως εξής:Κτίσματα:
Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνονται υπόψη οι εξής συντελεστές:
- Ο Βασικός Φόρος (ΒΦ), που προκύπτει από την τιμή ζώνης σε συνδυασμό με τη φορολογική ζώνη, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Τιμή ζώνης (Euro/μ2) Φορολογική ζώνη Βασικός Φόρος (Euro/μ2)
0 - 500 1 2,3
501 - 750 2 2,7
751 - 1.000 3 3,0
1.001 - 1.250 4 3,2
1.251 - 1.500 5 3,6
1.501 - 1.750 6 4,0
1.751 - 2.000 7 4,5
2.001 - 2.250 8 5,0
2.251 - 2.500 9 6,0
2.501 - 2.750 10 7,0
2.751 - 3.000 11 8,0
3.001 - 3.250 12 9,0
3.251 - 3.500 13 10,0
3.501 - 3.750 14 11,0
3.751 - 4.000 15 12,0
4.001 - 4.250 16 13,0
4.251 - 4.500 17 14,0
4.501 - 4.750 18 15,0
4.751 - 5.000 19 16,0
5.001 + 20 17,0
Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του Δήμου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Περιφερειακής Ενότητας.
Ο Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (ΣΠΚ), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί είναι:
Παλαιότητα Συντελεστής Παλαιότητας
26 έτη και άνω 1,00
20 έως 25 έτη 1,05
15 έως και 19 έτη 1,10
10 έως και 14 έτη 1,15
5 έως και 9 έτη 1,20
Μέχρι και 4 έτη 1,25
Ο Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ) κτίσματος, προκειμένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος προκύπτει για το κλιμάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί είναι:
Κλιμάκιο Επιφάνειας (μ2) Συντελεστής απομείωσης
0 - 500 1,00
500,01 - 1.500 0,80
1.500,01-3.000 0,75
3,000,01-5.000 0,65
5,000,01-10.000 0,55
10.000,01-25.000 0,45
25.000,01-50.000 0,35
50.000,01 και άνω 0,25
Ο Συντελεστής ορόφου (ΣΟ), ο οποίος προκύπτει από τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Όροφος Συντελεστής ορόφου
Υπόγειο 0,98
Ισόγειο και 1ος 1,00
2ος και 3ος 1,02
4ος και 5ος 1,03
6ος και άνω 1,04
Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Ο Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες. Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (ΣΜ), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.

Ο Συντελεστής πρόσοψης (ΣΠ), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής αυτός δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους, καθώς και στα ειδικά κτίρια. Ο Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (ΣΒΧ), ο οποίος ορίζεται σε 0,1. Ο Συντελεστής ημιτελών κτισμάτων (ΣΗΚ), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται ή ηλεκτροδοτούνται με «εργοταξιακό» ρεύμα και παραμένουν κενά.

Ο ΕΝ.Φ.Α. για τα δικαιώματα επί των κτισμάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας και του συντελεστή πρόσοψης, καθώς και του συντελεστή βοηθητικών χώρων, και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος.
Γήπεδα εντός Σχεδίου:
Για γήπεδο το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδο) εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Μοναδιαία Αξία οικοπέδου (Euro/μ2) Φορολογική ζώνη Συντελεστής φόρου (Euro/μ2)
0,01 - 2,00 1 0,020
2,01 - 4,00 2 0,050
4,01 - 6,00 3 0,100
6,01 - 10,00 4 0,150
10,01 - 14,00 5 0,200
14,01 - 20,00 6 0,250
20,01 - 50,00 7 0,300
50,01 - 75,00 8 0,400
75,01 - 100,00 9 0,500
100,01 - 150,00 10 0,700
150,01 - 200,00 11 1,000
200,01 - 300,00 12 1,500
300,01 - 400,00 13 2,000
400,01 - 500,00 14 3,000
500,01 - 600,00 15 4,000
600,01 - 700,00 16 5,000
700,01 - 800,00 17 6,000
800,01 - 900,00 18 7,000
900,01 - 1.000,00 19 8,000
1.000,01 - 1.500,00 20 9,000
1.500,01 - 2.000,00 21 10,000
2.000,01 - 3.000,00 22 15,000
3.000,01 - 4.000,00 23 20,000
4.000,01 - 5.000,00 24 25,000
5.000,01 + 25 30,000
Ο φόρος για τα γήπεδα εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού είναι το γινόμενο της επιφανείας του γηπέδου σε τ.μ. επί το συντελεστή φόρου που αντιστοιχεί στη μοναδιαία αξία του γηπέδου, η οποία προκύπτει ως λόγος της φορολογητέας αξίας του γηπέδου, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, προς τη συνολική επιφάνεια του γηπέδου.
Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται με το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου επί την συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, τον συντελεστή πρόσοψης και την επιφάνεια του οικοπέδου.
Εφόσον υπάρχει κτίσμα (οποιασδήποτε κατηγορίας) εντός του γηπέδου, η επιφάνεια που φορολογείται είναι αυτή που προκύπτει ως υπόλοιπο από τη μη χρήση του συντελεστή δόμησης.

Ο συντελεστής οικοπέδου (ΣΟικ) και η συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, καθώς και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, λαμβάνονται όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν έχουν καθοριστεί με τις κανονιστικές αποφάσεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 ΣΟικ και ΣΑΟ λαμβάνονται οι χαμηλότεροι ΣΟικ και ΣΑΟ της χαμηλότερης τιμής ζώνης της Δημοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Γήπεδα εκτός σχεδίου:
Για γήπεδα τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,0015 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1,5 ευρώ ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, απόστασης από τη θάλασσα και κατά περίπτωση των συντελεστών απομείωσης επιφάνειας, πρόσοψης σε εθνική ή επαρχιακή οδό και ύπαρξης κατοικίας. Οι συντελεστές αυτές υπολογίζονται ως εξής:

Ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ), ορίζεται ανάλογα με τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτει το γήπεδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Ελάχιστη ΑΒΑ (Euro/μ2) Συντελεστής Θέσης (ΣΘ)
0,1 - 0,49 1
0,5 - 0,99 1,2
1 - 1,99 1,5
2 - 2,99 1,8
3 - 4,99 2,2
5 - 6,99 2,5
7 - 9,99 2,8
10 - 14,99 3,0
15 - 19,99 3,5
20 + 3,5

Ο Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ), ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Είδος Χρήσης Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)
Δάσος ή Δασική έκταση 0,5
Βοσκότοπος 0,6
Μονοετής Καλλιέργεια 1,0
Μεταλλείο - Λατομείο 1,5
Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής 1,5
Ελαιοκαλλιέργεια 1,8
Δενδροκαλλιέργειες 2,0
Ο Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ), ορίζεται ανάλογα με την απόσταση του γηπέδου από τη θάλασσα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Απόσταση γηπέδου από τη θάλασσα (μέτρα) Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ)
≤100 3
>100 και ≤200 2
>200 και ≤500 1,5
>500 και ≤800 1,2
>800 1
Ο Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ), ορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια του γηπέδου και εφαρμόζεται για το κλιμάκιο επιφανείας στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκιο Επιφάνειας Γηπέδου (μ2) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας Γηπέδου (ΣΑΕΓ)
από 130.001 έως και 500.000 0,6
από 500.001 0,4

Ο Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ), ορίζεται σε 1,2 αν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική οδό και σε 1,1 αν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε επαρχιακή οδό. Ο Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ), ορίζεται ίσος με 5, αν υπάρχει κατοικία εντός του γηπέδου.

Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα, τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε άλλη κατοικία, σύμφωνα με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των 150 μ2, ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.

Ο Συντελεστής Κατοικίας εφαρμόζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσματος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Έτσι ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων για τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, καθώς και των συντελεστών απομείωσης επιφανείας, πρόσοψης και κατοικίας.